“رقص سایه ها” روایت تبعید و تنهایی، اثر مهدی دادستان

“رقص سایه ها” روایت تبعید و تنهایی، اثر مهدی دادستان

نوشتۀ ناصر اعتمادی

La Danse des ombres “رقص سایه ها” عنوان دومین رُمان مهدی دادستان، نویسنده و اقتصاددان ایرانی، است که به زبان فرانسوی توسط انتشارات “رُد” (Rod) در 230 صفحه و به بهای هیجده یورو به تازگی منتشر شده است.