سالگرد تولد شاعر کوچه باغ های نیشابور

محمد رضا شفیعی کَدْکَنی 75 ساله شد

‎چای .................گپ ...................شعر
سالگرد تولد شاعر کوچه باغ های نیشابور 
محمد رضا شفیعی کَدْکَنی 75 ساله شد

..................................................... استاد شفیعی کدکنی عزیز تولدتان مبارک !

هیچ می دانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟
_زان که بر این پرده ی تاریک،
                     این خاموشی نزدیک،
آن چه می خواهم نمی بینم،
و آن چه می بینم نمی خواهم.‎

…………………………………………….. استاد شفیعی کدکنی عزیز تولدتان مبارک !

هیچ می دانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟
_زان که بر این پرده ی تاریک،
این خاموشی نزدیک،
آن چه می خواهم نمی بینم،
و آن چه می بینم نمی خواهم.