هزاران کارگر به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کردند

هزاران کارگر به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کردند

KARGAR

 

هزاران کارگر با انتشار قطعنامه‌ای در گردهمایی کارگران مراکز تولیدی و خدماتی تهران، به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کردند.