زن هراسی و زن ستیزی روحانیت شیعه

زن هراسی و زن ستیزی روحانیت شیعه
عقد ازدواج برای زن در چارچوب قوانین و روال‌های جمهوری اسلامی انتقال او از یک زندان (زندان پدر) به زندانی دیگر (زندان شوهر) است