ایران رکورددار اعدام سالیانه

در بررسی آمارهای موجود در مورد میزان اعدام در کشورهای مختلف، به نسبت جمعیت کشورهای متهم به اعدام، ایران در مقام نخست قرار دارد.