پرستو فروهر: نمی خواهند از قربانیان قتل های زنجیره ای حرف زده شود

شانزدهمین سالگرد فروهرها هم با ممنوعیت همراه بود

پرستو فروهر: نمی خواهند از قربانیان قتل های زنجیره ای حرف زده شود

شانزدهیمن سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر هم همچون سالهای گذشته با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی و مسدود کردن راههای منتهی به خانه فروهرها تمکان برگزاری مراسم نیافت. هرچند امسال پاسپورت پرستو فروهر در بدو ورود به ایران توقیف نشد اما او روز پنج شنبه احضار و از برگزاری مراسم بزرگداشت برای والدین خود منع شد. پرستو فروهر می گوید که سالهای قبل به صراحت می گفتند حق برگزاری مراسم ندارید اما حالا با ایجاد شرایطی تحمیلی تلاش می کنند او به ممنوعیت تن دهد.