انتخابات ۹۲ و شدت یافتن انزوای خامنه ای

علی افشاری

Khamanei_Masoud-160x160آنچه این روزها در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌گذرد، به خوبی نشان می‌دهد که حتی انتخاباتی مهندسی شده و بسته در چارچوب بلوک قدرت نیز برای حکومت‌های خودکامه دردسر ساز است. اصل مفهوم انتخابات و ساز و کار آن حتی اگر از جوهره معنایی خود تهی شده باشد باز برای نظام‌های اقتدار گرا چالش ایجاد می‌کند.