اسیدپاشان همچنان آزاد هستند

اسیدپاشان همچنان آزاد هستند

براساس اعلام وزارت کشور بیش از ۱۹۱ هزار نفر به عنوان مظنون اسیدپاشی بر زنان اصفهانی مورد بررسی قرار گرفته اند اما هنوز مظنونان اصلی اسیدپاشی ها شناسایی نشده اند.

بیش از دو ماه از انتشار خبر اولین مورد اسیدپاشی در شهر اصفهان می گذرد و حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور می گوید که با مجموع اقدامات انجام شده افراد مورد بررسی به زیر صد نفر رسیده اند اما هنوز مظنون مورد شناسایی قرار نگرفته.