آزادی اندیشه حق مسلم ماست

آزادی اندیشه حق مسلم ماست. این شعار ده ها شهروندی است که دیروز با تجمع در مقابل زندان اوین و سپس، پیوستن به تحصن نسرین ستوده در مقابل کانون وکلا، خواهان «آزادی اندیشه» و «آزادی محمدعلی طاهری» شدند که سه سال است به طور غیرقانونی توسط اطلاعات سپاه در حبس انفرادی است. خانم نسرین ستوده و تجمع کنندگان می گویند که در مقابل ظلم به این زندانی بی گناه عقیدتی، بی تفاوت نخواهند بود و خواهان خاتمه این پرونده سازی هستند. این ویدئو، شامل گوشه هایی از این پویش و اظهارات نسرین ستوده در حمایت از حقوق محمدعلی طاهری است.
همچنین، کارتهای کوچکی توسط آنها در میان مردم توزیع می شد که روی آن نوشته شده بود:
از عشق بگوییم؛ وطن تشنه عشق است.
آنها در اعتراض خود به سلب آزادی اندیشه و نقض حقوق زندانیان عقیدتی، خطاب به بانیان این ستم فریاد می زدند:
از عشق بگویید؛ وطن تشنه عشق است
کارگاه آموزشی شهروندیار شجاعت مدنی این شهروندان را در راه دفاع از حق یک قربانی نقض حقوق بشر تحسین می کند…
……….