مخالفت شورای نگهبان با طرح حمایت از آمران به معروف

مخالفت شورای نگهبان با طرح حمایت از آمران به معروف

basij

 

شورای نگهبان علاوه بر ایراد بر ابهام عبارت «اقدام عملی» در طرح آمران به معروف، از حیث افزایش هزینه‌های عمومی نبر، این طرح را مخالف قانون اساسی تشخیص داد.