القاعده و وهابی ها ساخته دست آمریکا هستند

القاعده و وهابی ها ساخته دست آمریکا هستند

حقایق در باره القاعده و وهابی های که از طرف امریکا حمایت شده اند ساخته شده آمریکا هستند و در کشور های مختلف جهاد میکنند که این را خود شان امریکا های در ویدئو اقرار کرده اند

در تعجبم چرا وهابی ها و داعش فقط در ممالک اسلامی جهاد میکنند و قتل عام مسلمانان را بشکل وحشیانه و غیر انسانی و اسلام را در نظر جهانیان از وحشی ترین ادیان معرفی میکنند مگر این وهابی ها و داعش از فلسطین خبر دارند که چه میگذرد در آنجا ؟؟؟ آیا جهاد تنها بر ضد کلمه گویان محمد(ص) است که باید وحشیانه قتل عام شوند و سر بریده شوند؟؟؟ ۱۸۰۰ نفر محصل جوان مسلمان تیر باران شود این کدام اسلام است