آن روز سیاه در تاریخ ایران

آن روز سیاه در تاریخ ایران

‏آن روز سیاه در تاریخ ایران

امروز برای من یادآور آن روز سیاه در تاریخ ایران است. سی و شش سال پیش در چنین روزی آن پیرمرد که به گفته خودش " هیچ احساسی نداشت" قدم به خاک ایران زمین گذاشت! او که به محض ورود به قبرستان شتافت تا به گور سپردن ملت ایران را نوید دهد! چه روز شومی بود ۱۲ بهمن سی و شش سال پیش! روزی که مرگ و ویرانی بالهایش را بر آسمان وطن گشود.... آری خمینی آمد! باشد که پس از سی و شش سال تجربه خون و ویرانی و نکبت دیگر به هیچ کسی که بر جهل و نادانی و خرافات سوار شده باشد و خود را نه به ملت بلکه فقط به خدا پاسخگو بداند، خوش آمد نگوییم! 

عاطفه اقبال - ۱۲ بهمن ۹۳‏

امروز برای من یادآور آن روز سیاه در تاریخ ایران است. سی و شش سال پیش در چنین روزی آن پیرمرد که به گفته خودش ” هیچ احساسی نداشت” قدم به خاک ایران زمین گذاشت! او که به محض ورود به قبرستان شتافت تا به گور سپردن ملت ایران را نوید دهد! چه روز شومی بود ۱۲ بهمن سی و شش سال پیش! روزی که مرگ و ویرانی بالهایش را بر آسمان وطن گشود…. آری خمینی آمد! باشد که پس از سی و شش سال تجربه خون و ویرانی و نکبت دیگر به هیچ کسی که بر جهل و نادانی و خرافات سوار شده باشد و خود را نه به ملت بلکه فقط به خدا پاسخگو بداند، خوش آمد نگوییم!

عاطفه اقبال – ۱۲ بهمن ۹۳