از انقلاب ایران چه برجای مانده است؟

سوسن اولیاء

انقلاب ایران ۳۶ ساله می‌شود. شماری از اهل نظر به دعوت «زمانه»، دیدگاه‌ خود در باره دستاوردهای انقلاب را نوشته‌اند: مختصر و مفید تا از حوصله خواننده پرشتاب امروزی عبور نکند و از ملال تکرار نیز پیراسته باشد.

کانون پاسخ‌ها، صفت «اسلامی» انقلاب ایران است که به سرعت مبدل به یک قید شد. محور پرسش‌ این بود: کجا هستیم، کجا بودیم، چه می‌خواستیم، چه گرفته‌ایم، چه داده‌ایم…

Iran Revolution