تداوم بحران ریزگردها در غرب و جنوب ایران، انتقادهای شدید از دولت