صحبت های مادر مصطفی کریم بیگی علیه بیداد و ظلم فریاد می زند

فریاد مادر مصطفی کریم بیگی علیه بیداد و ظلم  این رژیم ضد بشری

بشنویم صحبت های مادر مصطفی کریم بیگی(از جانباختگان کودتای سال ۸۸) را در خانه ی مادر ستار بهشتی که چگونه بیداد و ظلم را فریاد می زند بی هیچ هراسی. خانم کریم بیگی در صحبت هایش پرده از جنایتهای دیگر در سایر نقاط ایران بر می دارد.
کارگاه آموزشی شهروندیار در برابر شجاعت و عظمت روح این مادر کلاه از سر بر میداریم.
Shahnaz Karim Beigi