فیلم تکان‌دهنده تخریب آثار باستانی در موزه نینوا به دست داعش

فیلم تکان‌دهنده تخریب آثار باستانی در موزه نینوا به دست داعش

Screen shot 2015-02-27 at 10.25.29 AM