زندانی عقیدتی در رجایی شهر اعدام شدند!

 زندانی عقیدتی در رجایی شهر اعدام شدند!

پاسخ دو چشم نگران مهنا دخترک خردسال حامد احمدی را چه کسی باید بدهد؟

قرار بود امروز حکومت اسلامی، البته ۲۱ نفر را در سراسر ایران اعدام کنند. هنوز خبری از دیگر زندانها نرسیده، در رجایی شهر علیرغم تجمع حدود صد نفر و علیرغم حضور دخترک خردسال حامد احمدی در مقابل زندان، علیرغم حضور دو چشم کوچک نگران در میان بزرگان حاضر در آنجا، رژیم اسلامی شش نفر را کشت و در تاریکی مشمئز کننده نیمه شب چهارشنبه به همه مردم حاضر در آنجا و به مادران و پدران و همسران اعدامیها گفت، بروید خانه عزیزان شما را کشتیم! مامورین روحانی و خامنه ای، جلادان از داعش بدتر چشم در چشم دخترک کوچکی دوختند که تا صبح در آنجا لرزید و در نهایت شنید که پدرش را حلق آویز کردند. ننگ بر داعش ، ننگ بر مدافعین رنگارنگ روحانی و جلادان اسلامی !

ضرب و شتم نوری زاد و نرگس محمدی

امروز صبح و پس از اعلام خبر اعدام ۶ زندانی عقیدتی ، هنگامی که محمد نوری زاد و نرگس محمدی در حال ترک محل زندان بودند ۴ ماشین آنها را محاصره کرده و ضمن ضرب و شتم شدید آقای نوری زاد و فحاشی به نرگس محمدی وسایل شخصی آنها مانند موبایل و مدارک شناسایی را با خود بردند و در حال حاضر موبایل های آنها در اختیار مأمورین است.

‎'‎ضرب و شتم نوری زاد و نرگس محمدی</p>
<p>امروز صبح و پس از اعلام خبر اعدام ۶ زندانی عقیدتی ، هنگامی که محمد نوری زاد و نرگس محمدی در حال ترک محل زندان بودند ۴ ماشین آنها را محاصره کرده و ضمن ضرب و شتم شدید آقای نوری زاد و فحاشی به نرگس محمدی وسایل شخصی آنها مانند موبایل و مدارک شناسایی را با خود بردند و در حال حاضر موبایل های آنها در اختیار مأمورین است.‎'‎