ایران: لکوموتیو تغییرات دموکراتیک به حرکت درآمد

ایران: لکوموتیو تغییرات دموکراتیک به حرکت درآمد

حشمت‌اله طبرزدی
زندان رجایی شهر

طی ۱۵ سال گذشته، دموکراسی‌خواهان تغییرخواه، دو جنبش بزرگ به راه انداختند که هر دو سرکوب شد. اولی جنبش دانشجویی ۱۸ تیرماه ۷۸ بود که صرفا در صنف دانشجویی محدود ماند و حکومت با مهار کردنِ آن، به راحتی سرکوبش کرد.

جنبش دوم، جنبش سبز در سال ۸۸ بود که اگر چه بخش‌های زیادی از طبقهٔ متوسط از آن هواداری کردند، اما به دلیل نداشتن برنامه، عدم رهبری مشخص و عدم مشارکت صنوف، طبقات و ملیت‌های ایرانی در آن، در ‌‌نهایت و پس از ۸ ماه به مرور تحلیل رفته و سرکوب شد.