جنبش زنان ایران، پیکر زخم خورده‌ای که بار دیگر به پا‌خاسته است

جنبش زنان ایران، پیکر زخم خورده‌ای که بار دیگر به پا‌خاسته است

 
هشتم مارس روز جهانی زن برای فعالان مدنی جنبش زنان فرصت مجددی است که جهانیان را با مطالبات خود آشنا کنند و بر حساسیت همگان نسبت به تبعیض‌های جنسیتی و ناروائی‌های مردسالارانه بیافزایند.

رسانه ها در این عرصه، رسالت دیگری بر دوش دارند؛ آنها علاوه بر خبر رسانی، باید آئینه ای برای انعکاس این تحرکات در بستر زمان باشند و شانس داوری واقع بینانه نسبت به این جنبش‌ها را فراهم کنند.
از این رو شاید یکی از مؤثرترین شیوه‌هائی که رسانه‌ها می توانند در مسیر رسالت‌های خود بکار گیرند بهره‌گیری از فرصت این سالگردها برای ارائه بیلان‌هاست.