سقوط مرسی: آغاز پایان اسلام‌گرایان؟ – ۱۴/تير/۱۳۹۲

سقوط مرسی و اخوان‌المسلین از قدرت بسیاری را به این فکر انداخته که قدرت اسلام‌گرایان در خاورمیانه رو به افول است.