باقیمانده حکم زندان غنچه قوامی بخشیده شد

باقیمانده حکم زندان غنچه قوامی بخشیده شد

باقیمانده حکم زندان غنچه قوامی بخشیده شد

باقیمانده حکم زندان غنچه قوامی بخشیده شد

دستگاه قضائی ایران، باقیمانده حکم غنچه قوامی شهروند ایرانی- بریتانیایی را بخشید. این زن ۲۶ ساله، که به اتهام حضور در ورزشگاه والیبال در تهران زندانی شده بود، نوامبر گذشته با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.