سوختن فرصتها، تاراج اموال ملی فقط برای حفظ نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه!!

سوختن فرصتها، تاراج اموال ملی فقط برای حفظ نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه!!

در موقعه جنگ ایران و عراق که پیروزی بعد از یک سال با کسب غرامت ممکن بود را برای بقا نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه نپزیرفتند، آنرا “نعمت”!!! خواندند و ۸ سال ادامه دادند، فرصتها را برای پیروزی ایران سوزاندند، هدف پیروزی نبود بقا نظام و نابودی نسلی که برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بود، بود، بعد از ۸ سال با نوشیدن جام زهر بدون گرفتن غرامت به آن پایان دادند. بله پایان جنگ هر موقعه لذت دارد ولی‌ باید از خود میپرسیدیدم چرا ۸ سال، چرا سوزاندن فرصتها و تاراج اموال ملی؟ میفهمیدیدم، حقوق ملی با بقا نظام استبدادی در تضاد است و بر ما است برای دفاع از حقوق ملی این نظام را سرنگون سازیم. باید میدانستیم که تا وقتی‌ این خائنان سر کار هستند بحران جدیدی برای بقا نظامشان بر علیه حقوق ملی به راه خواهند انداخت. خیانت گروگانگیری سفارت آمریکا را برای اینکه قدرت خارجی محور تصمیم گیری بجای دفاع از حقوق ملی گردد، انجام دادند چرا که استبداد بدون وابستگی ممکن نیست، قدرت خارجی دوباره بعد از دوران شاه، با شعار، “مرگ بر شیطان بزرگ!” محور تصمیمگیری شد و حقوق ملی هر روز تاراج شد. بعد از اینکه این بحران را هم با ذلت و خیانت قرارداد الجزیره پایان دادند، باید برای نجات خود و وطن این ظالمان را از حاکمیّت پایین میکشیدیم، نکردیم!؟ بحران اتمی‌ را راه اندختند! ۱۰ سال فرصت را از دست دادند برای بقا نظام بدترین محاصرات اقتصادی را به ملت ایران تحمیل کردند و در کنارش ثروت ملی را به تاراج کشیدند، برای نمونه راننده آقای نوربخش، زنجانی یک باره در حسابش ۱۲ ملیارد دلار پول پیدا میشود!! بله باید از پایان هر بحران شاد شد، این پایان دادن بعد از ۱۰ سال و قبول نکردن پیشنهادهایی که به نفع ایران بود تا قبول پیشنهاد اخر که بضرر ایران است یک سوال مطرح میکند، آیا ایران تحمل بحران بعدی را خواهد داشت؟ اگر پیشنهادهایی که قدرتهای خارجی در این ۱۰ سال به ایران کرده بودند را نگاه کنید و با این آخرین پیشنهاد که پذیرفته اند مقایسه کنید، یک سوال مطرح میشود، چرا این همه خیانت، بعلاوه اینکه این ۱۰ سال بدون محاصره اقتصادی و ممنوعیات دیگر ثروت ملی تاراج نمی‌شد، برای مثال قطر ۲۰ ملیارد گاز ایران را نمیدزدید، چین و روسیه و هند ثروت ملی ما را تاراج نمیکردند و یک عده‌ خائن مثل انصاری ملیاردر نمیشدند. بجای سوزاندن فرصت و امکان دادن به این نظام استبداد ولایت مطلقه فقیه تا برای بقا خود بحرانی‌ دیگر بر علیه حقوق ملی ایجاد سازد، باید به این استبداد برای حفظ حقوق ملی و احیای حقوق انسان و شهروندی پایان دهیم. درود بر آزادی، استقلال، جمهوری ایران. شاد باشید. حمید