چگونه توافق لوزان پرده از فریب سیاست هسته‌ای برکشید

مهران مصطفوی

رژیم‌های استبدادی از شفافیت هراسان‌اند. به هنگام امضای یک قرارداد بین المللی دیگر نمی‌توان واقعیت را با شعار پوشاند. در یک قرارداد و یا توافق بین المللی، به شرط اینکه مخفی نباشد، معلوم می‌شود چه کشورهایی چه تعهداتی را به عهده گرفته‌اند. این نوع قراردادها و توافق‌ها نوعی شفافیت ایجاد می‌کنند. از اینرو کسانی مانند آقای خامنه‌ای از اینکه دستش بهنگام امضای قرار داد رو شود بسیار نگران‌اند و تا آنجا که بتوانند از گذاشتن امضا پای قرارداد و یا توافق امتناع می‌کنند. خامنه‌ای که قصد داشت توافق لوزان را بعنوان پیروزی ملت ایران به جامعه بفروشد، حال که با انتشار واقعیت‌های سخت متوجه شده است که نمی‌تواند این قرارداد را بعنوان یک پیروزی تحمیل کند، از همیشه درمانده‌تر شده و با اینکه خود در جریان جزئیات کلیه مذاکرات بوده اما قصد دارد از آن فاصله بگیرد.

سانتریفوژ: دستگاه محبوب حکومت. یک دکوراسیون پرخرج