البرادعی، نخست وزیر کابینه گذار در مصر

البرادعی، نخست وزیر کابینه گذار در مصر

elbaradei_2

 

یک روز پس از جمعه خونینی که طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، کوشیدند در آن قدرت خود را در خیابان به نمایش بگذارند