جلوگیری از چاپ‌روزنامه‌ها به خاطر‌انتشار حکم‌ کهریزک

جلوگیری از چاپ‌روزنامه‌ها به خاطر‌انتشار حکم‌ کهریزکجلوگیری از چاپ‌روزنامه‌ها به خاطر‌انتشار حکم‌ کهریزکشب گذشته دادستانی تهران به تمام مدیران چاپخانه‌های روزنامه‌ها دستور داد از چاپ روزنامه‌هایی که خبر رای دادگاه پرونده کهریزک را منتشر کرده‌اند خودداری نمایند. ادامه‌ی مطلب…