روز جهانی کارگر گرامی باید

روز جهانی کارگر گرامی باید

11175028_894820993912475_476964167322424801_n

کاری از Faruk Soyarat کارتونیست ترکیه‌ای Turkey