دولت منتخب مطالبات مردم را در چارچوب گفتمان اصلاحات پیگیری كند- ۱۷ تیر ۱۳۹۲,

سخنگوی دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات
جرس: اولین جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عصر روز گذشته با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.