ائتلاف نظام بانکی و دولت علیه تولید

Iran Industry

حمید مافی- در برنامه‌های اقتصادی دولت، میل به گرایش اقتصادی بازارمحور و افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی بدون تامین منابع مورد نیاز آن به وضوح نمایان است.