پیام تنی چند از زندانیان سیاسی: گرامی باد ۱۸ تیر ماه

پیام تنی چند از زندانیان سیاسی: گرامی باد ۱۸ تیر ماه

۱۸ TIR_KAMPEIN.INFO

تنی چند از زندانیان سیاسی ایران در آستانه ۱۸ تیر ماه با گرامیداشت حماسه قهرمانانه دانشجویان در وقایع حمله کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ از سوی نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ پیامی را در خصوص ۱۸ تیرماه روز نبرد علیه استبداد و دیکتاتوری منتشر کرده که در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرارگرفته و به شرح است.