جنایت و مکافات

جنایت و مکافات

مجید محمدی

عنوان این جلسه، همانند رمان معروف داستایوفسکی، جنایت و مکافات است و همان‌طور که از این عنوان برمی‌آید به مجازات جنایت اختصاص دارد. مهم‌ترین این مجازات‌ها اعدام است که در ایران آماری سرسام‌آور دارد و این آمار و ارقام در آغاز درس از نظر گذارنده می‌شوند. سپس مبانی نظری معتقدین و مخالفان حکم اعدام برشمرده شده و تفاوت بنیادی حکم اعدام با اجرای علنی آن طرح می‌شود. در ادامه نیز مشکلات عملی و نظری اجرای حکم اعدام بیان شده و تجربه سایر کشورها در این باره ذکر می‌شود.

عنوان این جلسه، همانند رمان معروف داستایوفسکی، جنایت و مکافات است و همان‌طور که از این عنوان برمی‌آید به مجازات جنایت اختصاص دارد. مهم‌ترین این مجازات‌ها اعدام است که در