چرا سیاست منطقه‌ای ترکیه چرخشی ناگهانی کرد؟

چرا سیاست منطقه‌ای ترکیه چرخشی ناگهانی کرد؟

Erdogan

سوسن اولیاء – آیا دولت ترکیه مترصد فرصتی بود تا با توسل به لزوم مبارزه با افراطی‌گری، تهاجمی را با هدفی دوگانه در عرصه داخلی و منطقه‌ای سازمان دهد؟