امنیت ملی ایران در پرتو مناقشه هسته ای

امنیت ملی ایران در پرتو مناقشه هسته ای

توسط: 

sd56fg4dfg45 امیرحسین گنج بخشبازدارنگی برای امنیت

پروژه و برنامۀ هسته‌اى پس از انقلاب ایران اکنون قدمتى حداقل سى ساله و پروندۀ بحرانى منحصر به فرد آن سابقه‌ای دوازده ساله دارد.

 بر اساس تمامى گزارشات، مدارک و شواهد و شهادت‌هاى اشاره‌وار بازیگران اصلى ، این برنامه در سال پنجم جنگ،  با مدیریت آقاى هاشمى رفسنجانى و معاونت آقاى محسن رضایى (فرمانده وقت سپاه پاسداران) و با اجازه و تایید آقاى خمینى به منظور کسب و خرید تسلیحات اتمى در مقابله با برنامۀ اتمى فعال و مشابه صدام حسین در عراق به راه افتاد و پس از آتش بس زیر پوشش تولید انرژی در نیروگاه بوشهر و به موازات آن پروژه غنى سازى اورانیوم به منظور تسهیل دسترسى به بازارهاى خاکسترى تکنولوژى این حوزه و تامین اورانیوم غنى شده در مسیرى جدید والبته به مقصدى نامعلوم ادامه یافت.