پشت پرده لابی های رژیم اسلامی ایران

دوست دشمن مردم « لابی های رژیم اسلامی » حتما دوست مردم ایران نیست

48076534.cached

از برتولد برشت نویسنده و متفکر مترقی آلمانی نقل قول معروفی هست که «دشمن دشمن من لزوما دوست من نیست». با تامل بر روی این نقل قول معروف  ولی به یقین میتوان گفت که دوست دشمن من «لابی رژیم اسلامی » حتما دوست مردم نیست. لابی های جمهوری اسلامی که شریک سفره این غارتگران ضد ایرانی و ضد بشری هستند حتی اگرخود را دوست معرفی کنند فرقی در ماهیت سوداگری و مفتخوری انها نخواهد داشت. با وجود این در نظر داشته باشید که افشای لابی های اسلامی حتی از افشای خود رزیم مشگل تر است چون میتوانند همه چیز را برای مطامع خود زیر پا گزارند و از دروغ و صحنه سازی ابایی ندارند. به مقاله زیراز دیلی بیست مراجعه بفرمایید.

The Shady Family Behind America’s Iran Lobby