چرا یی و چگونگی فلج شدن مجلس خبرگان توسط رهبر

چرا یی و چگونگی فلج شدن مجلس خبرگان توسط رهبر

151129
در این نوشتار در جستاری کوتاه به چند مقوله در زمینه “مجلس خبرگان رهبری ” می پردازم :
یکم اینکه ؛ چرا تشکیل مجلس خبرگان رهبری در ۳۴ سال پیش یک ضرورت برای حکومتیان بود ؟ پیشینه ، ماموریت ها و کارنامه خبرگان چه گونه بوده است ؟
دوم اینکه ؛ شفاف سازی چگونگی و چرایی عقیم شدن مجلس خبرگان توسط خامنه ای . در اسفند ماه در پیش روی انتخابات مجلس خبرگان خواهد بود . مجلس خبرگان ناتوان تر از آن است که نقشی در ماموریت خویش و گزینش رهبر جدید داشته باشد . چرا ؟
سوم اینکه ؛ کم رنگ بودن نقش هاشمی در انتخاب رهبری خامنه ای و رو نمایی از یک توهم نا راست و نادرست