روز دانشجو و همایش دوم همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر

روز دانشجو و همایش دوم همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر

 Screen shot 2015-12-07 at 12.17.26 PM
 گفتگوی رضا گوهرزاد با حمید کوثری و علی افشاری درباره روز دانشجو و همایش دوم همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران/همایش واشنگتن 11-13 دسامبر