اردشیر محصص: مظلوم به اندازه ظالم مقصر و مسئول است.

اردشیر محصص: مظلوم به اندازه ظالم مقصر و مسئول است

عکس ‏‎Amir Manavi‎‏
Amir Manavi

به مناسبت نمایش فیلم مستند اردشیر محصص به کارگردانی بهمن مقصودلو در کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن

موضوع کارهایش: عدم تاثیر از اعتقادات خاص، اهمیت عنصر عرفی، اعتراض به سیاه بینی، فریاد
برای تجدد و نوآوری، ضد استبداد و مستبد و برای عدالت اجتماعی.
پاسخش به افراط در تقلید از غرب یا نقطه مقابل آن اصالت: تلفیق و ترکیب آفریننده.
اسلوب: خط عصبی، پر تنش و طوفانی، تحول در چند دوره و بطور کلی هماهنگی بی همتابین ذهن ودستش.
خاطره: دست وسربریده پیکره هایش در کیهان باعث شد شاه از سناتور مصباح زاده بخواهد جسم با سر و دست بریده را در روزنامه ممنوع کند، از آن ببعد اردشیرپیکره اش سر«ها» و دست «ها»ی بریده داشت!