نمی‌توان منتظر مرگ خامنه‌ای ماند

نمی‌توان منتظر مرگ خامنه‌ای ماند

بیانیه مشترک دو گروه کانون کنش‌گرايان ايران و آزادگان نروژ

 

«بی کنشی اپوزيسيون ايرانی بخصوص در خارج از کشور موجب شده است که رژيم آنگونه که می‌خواهد در جامعه بين المللی جولان بدهد و سياستش را به کشورهای ديگر در منطقه و در جهان تحميل کند.»