انقلاب مصر و دامی برای ایران- ۲۰/تير/۱۳۹۲-رضا پرچی زاده

انقلاب مصر و دامی برای ایران

دموکراسی یا قانون-گرایی؟

انقلابِ مصر و دامی برای ایران
اینکه این تحلیل‌گران حضور و ارادهِ جمعِ کثیری از مردم در آنچه در مصر اتفاق افتاد را نادیده می‌گیرند، نشان از روراست نبودن‌شان دارد.