ملت ايران ٣٧ سال است داعش را تجربه مى كند

ملت ايران ٣٧ سال است داعش را تجربه مى كند

ع – ش

 رسانه ها گزارش مى دهند كه يك عضو داعش مادر خود را به خاطر مخالفت با داعش در حضور ديگران
كشته است.
 نام اين عمل را نمى توان غير انسانى گذاشت، چون حيوانات چنين نمى كنند !
اين رويداد ياد آور آن مادرى است كه اهل اصفهان بود و پسر خود ( طريق الاسلام ) داراى مدرك مهندسى از دانشگاه صنعتى شريف را بدليل عضويت در سازمان  پيكار، لو داده بود و پس از آن در جلوى تلويزيون با چادرى مشگى كه فقط چشمانش پيدا بود ظاهر شد.
مادر و پسر با فاصله در مقابل دوربين قرار داده شده بودند و پسر با گريه و ناله مى گفت ؛
مادر مرا ببخش !
و مادر در پاسخ گفت ؛
چكار كردى كه ببخشمت ؟ دست امام را بوسيدى ؟  اسلام آوردى ؟ و …
فرداى آنروز شيخ الاسلام اعدام شد و چند روز بعد خمينى در يك سخن پراكنى كه از تلويزيون نيز پخش شد ديگران را تشويق كرد و براى نمونه آن مادر را مثال آورد كه ؛
” مانند آن مادر باشيد كه براى حفظ اسلام، پسر خود را به دادگاه انقلاب معرفى ميكند !
صحبت از داعش است و وحشيگريهاى اين گروه تروريستى.
ملت ايران ٣٧ سال است داعش را تجربه مى كند ….