دستاورد فاجعه پاريس

Paris

DastavardiAzFajeehParis

ھر رويدادی دستاورد ھای متعددی داردکه ھرکدام درمسيرخود نشانگراحوا تی است که يا آن احوا ت را ببار ميآورد ويا احتما ت وتصوراتی که نسبت به آن احوا ت وجود دارد درکرسی حقيقت مينشاند. تحرير درخدمت، ازبين دستآورد ھای متعددی که فاجعه پاريس ببار آورده دو موضوع را در مسير قرار ميدھد. نخست اينكه جامعه بشريت برخ ف ادعای حقوق بشری واع ميه جھانی حقوق بشرتبعيض فاحشی بين انسان ھا قائل است ودرعبارت ساده بغير از مردم آمريکا وبرخی ازکشورھای اروپائی بقيه افراد جھان انسان شناخته نميشوند وھمانقدرجان انسان ھا برای جامعه بشريت اھميت دارد که جان حشرات اھميت دارد. ازاين اشاره دورنمانيم که مقصود ازمردم آمريکا واروپا فقط مردم سفيد پوست ومردم اصلی آن کشورھا ھستند نه اقليت ھائی که تابعيت دوگانه دارند. آقای رندی شورت کشيش سياھپوستی که درفعاليت ھای حقوق بشری آمريکا ھم حضوردارد آمريکا را متھم ساخته >که به شکلی برنامه ريزی شده حقوق شھرواندان سياھپوست آمريکائی را زيرپا ميگذارد و آماری داده است که ھر٢۴ ساعت يک سياھپوست بوسيله پليس آمريکا کشته ميشود< اوگفته است تبعيض نژادی درآمريکا نسبت به سياھپوستان يک مشکل جدی آمريکاست؛ ھمو به رای ديوان کشور آمريکا که درسال١٨۵٧ صادرشده استناد کرده که درآن رای گفته شده >ھيچ آفريقائی آمريکائی، حتی در صورت برده نبودن ھيچ حقی برای برخورداری ازحقوق شھروندان آمريکائی تبارندارد< قاعده ای که آقای رندی شورت ازآمريکا بيان کرده سابقه ممتدی درفرانسه دارد. درسال ١٩۶٢ دولت فرانسه درمقابل مردم استق ل طلب الجزايرايستاد وحسب آمارھای محققين بين ۵٠٠ تا يک ميليون ِ ِ

DastavardiAzFajeehParis