طرح سپاه برای حکومت نظامی دائمی در ایران!؟ علی کشتگر

طرح سپاه برای حکومت نظامی دائمی در ایران!؟ علی کشتگر

khamenisepah

این طرح که خود نشانه نومیدی حکومت از جلب حمایت مردم و ترس از جنبش‌ها و اعتراضات احتمالی آینده است با محدودتر کردن اختیارات قوه مجریه و رئیس جمهور، شکاف میان ملت و حاکمیت را عمیق‌تر و خطر تبدیل هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز محدود و محلی را به درگیری‌های وسیع‌تر و خشونت‌آمیز تشدید می‌کند