ورود اف بی آی به پرونده ضراب و خامنه ای

ورود اف بی آی به پرونده ضراب و خامنه ای

منصور امان
سبقت رضا ضراب از علی خامنه ای
هنوز رهبر باند ولایت و شُرکایش دوخت کیسه ای که زیر تابلوی “اقتصاد مُقاومتی” برای دوران “برجام” در دست دارند را به پایان نبرده اند که پروژه قبلی غارت اقتصادی آنها در دوران تحریمها با اسم رمز “جهاد اقتصادی”، از آنان سبقت می گیرد.
آقای رضا ضراب، یکی از کارگُزاران پروژه پُر منفعت و طلایی مزبور، خود را به مقامهای قضایی آمریکا تسلیم کرده است. این خبر خوبی برای “کاسبان تحریم” که آستینها را برای باز کردن دُکان تازه ای بالا زده اند نیست. آنها در این بُرش زمانی، کمتر از هر هنگام دیگر به سرکشی به دفاتر دُکان قبلی شان و ورق زده شدن آن در برابر دیدگان همگان نیاز دارند.