“مثلث هَخَلْ” نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای

اکبر گنجی

همیشه باید میان آرزو/آرمان/هدف با واقعیت تمایز قائل شد. عدم توجه به این تمایز، آدمی را گرفتار پندارگرایی و خیال اندیشی کرده و آرزوهایش را واقعیت موجود جلوه می‌دهد.

نظام دیکتاتوری مستقل از آرمان و هدف مخالفان اصلی که گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است، به کار خود ادامه می‌دهد. بنابراین، دموکراسی‌خواهان باید به واقعیت‌های موجود، جنگ قدرت جناح‌های رژیم و تحولات آن به دقت توجه کرده و تا جایی که بتوانند بر سمت و سوی رویدادها- به سود دموکراسی و حقوق بشر- تأثیر بنهند.

Khamenei - Zamaneh

واقعیت‌ها به قرار زیرند و رهبری آینده در این سیاق انتخاب خواهد شد: