روز برخوردهای وحشیانه با فرزندان رهبران جنبش سبز

imageدوشنبه ۲۳ بهمن برای فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز خوبی نبود. نیروهای
امنیتی دادستانی با برخوردهای خشن وتهدید آمیز با نرگس موسوی و ضبط وسایل حسین
کروبی، نشان دادند که بعد از دو سال حبس خانگی موسوی و کروبی، هنوز نگرانی‌های
حاکمیت رفع نشده است.