ناگفته‌های پدر مریم میرزاخانی از دخترش

ناگفته‌های پدر مریم میرزاخانی از دخترش

mirzakhaani11.JPGاحمد میرزاخانی که از تعریف و تمجید گریزان است و نقد و انتقاد سازنده را خوش‌تر می‌دارد، باور دارد که با الگوسازی درست می‌توان توجه جوانان را جلب کرد، نه اینکه مدام مریم را حلوا حلوا کرد بی‌آنکه به الگوهایی چون مریم توجه نشان داد؛ الگوهایی که اگرچه نهادهای اجتماعی در ساخت آنها بسیار اثرگذارند اما خانواده‌ها در شکل‌گیری آنها نقشی تعیین‌کننده دارند.