معناي ليبرال بودن و ترس حكومت از شورش مردم

معناي ليبرال بودن و ترس حكومت از شورش مردم گفتگوی رامین کامران با کوروش عرفانی
گفتگوی رامین کامران با کوروش عرفانی درتلویزیون ایران آباد

گفتگوی رامین کامران با کوروش عرفانی
معناي ليبرال بودن و ترس حكومت از شورش مردم
زمان: چهارشنبه 20 دسامبر ساعت 20.00 به وقت اروپا و
ساعت 11:00 صبح به وقت کالیفرنیا
برنامه تلویزیونی بسوی ایران آباد