خوب و بد فدرالیسم در افغانستان – فرهمند علیپور

خوب و بد فدرالیسم در افغانستان

گفتگو با فاطمه امان کارشناس مسائل منطقه

فدرالیسم در افغانستان هواداران و مخالفان سرسختی دارد و همواره بحثی زنده در میان روشنفکران افغان بوده است.

عده ای راه‌حل پایان منازعات میان گروه‌ها و اقوام مختلف و دست‌یابی به صلح و آرامشی پایدار را در فدرالیسم جستجو می‌کنند. برخی دیگر اما فدرالیسم را زمینه فروپاشی حکومت یکپارچه افغانستان می‌دانند.

افغانستان

با فاطمه امان کارشناس مسائل جنوب آسیا، در خصوص پیشینه طرح فدرالیسم، موافقان و مخالفان این طرح و نگاه کشورهای خارجی به اجرای احتمالی چنین طرحی در افغانستان، گفتگو کرده‌ایم.