“دمکراتیک‌سازی آموزش”؛ خواسته کارگروه پی‌گیری مطالبات دانشجویی