نگرانی جهانی از تشدید خشونت‌ها در مصر

نگرانی جهانی از تشدید خشونت‌ها در مصر

احمد فراکیش- دبیرکل سازمان ملل، به نیروهای امنیتی مصر هشدار داد که به حقوق بشر و حق آزادی بیان و اجتماعات توجه کنند. اخوان‌المسلمین، السیسی را یک کودتاچی‌ قاتل زنان و کودکان خوانده است