انتقاد یک فعال دانشجویی در حضور رهبر جمهوری اسلامی